e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

polityka

POLITYKA JAKOŚCI

    Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, w odniesieniu do świadczonych usług zdrowotnych i osiągana jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby Klientów/Pacjentów. Zadanie to jest realizowane poprzez wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy: ISO 9001:2015. Tylko ciągłe doskonalenie systemu i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań daje gwarancję, że oferowana usługa zawsze będzie spełniała wymagania Klienta/Pacjenta oraz zasadę przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, która w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności oraz sprawna i bezpieczna infrastruktura pozwoli na sprawne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania, a tym samym zagwarantowanie profesjonalnej obsługi Klienta/Pacjenta.
Każdy pracownik Szpitala jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu Klienta/Pacjenta.

Główne kierunki działania w celu realizacji Polityki Systemu Zarządzania Jakością to:
1. Zagwarantowanie Klientom/Pacjentom usługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami z zakresu bezpieczeństwa informacji będącej w posiadaniu firmy.
2. Wykorzystanie wiedzy o potrzebach Klientów/Pacjentów do doskonalenia świadczonych usług.
3. Kształtowanie wśród pracowników przekonania o znaczeniu SZJ oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług zdrowotnych.
4. Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą.
5. Świadome przestrzeganie zasad ustanowionego Systemu Zarządzania na każdym stanowisku pracy.
6. Prowadzenie w uzasadnionych przypadkach analizy ryzyk i szans w odniesieniu do procesów biznesowych oraz wykorzystywanie wyników analizy do zarządzania procesami.
7. Przestrzeganie przepisów prawnych, w szczególności regulacji w zakresie realizacji procesów głównych.
8. Systematyczne identyfikowanie zagrożeń, analizowanie ich i podejmowanie niezbędnych działań służących minimalizacji lub całkowitego usunięcia zidentyfikowanych ryzyk.
9. Ciągła minimalizacja ryzyk związanych z zagrożeniami zidentyfikowanymi podczas wykonywanych zadań oraz zapobieganie incydentom.
10. Prowadzenie systematycznych przeglądów i ocen skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu Spółki zapewnia, że Polityka jakości, jej cele i zadania są zakomunikowane, zrozumiałe, wprowadzone, przeglądane i utrzymywane we wszystkich komórkach organizacyjnych. Polityka jakości jest dostępna w siedzibie Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach oraz w komórkach organizacyjnych Szpitala.

Politykę Jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania ISO 9001:2015, przy pełnym zaangażowaniu Zarządu i udziale wszystkich pracowników w zakresie usług zdrowotnych.

ŹRÓDŁO PDF

Popup Plugin