e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

Regulamin dla pacjenta

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PACJENTA I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

§1

 1. W czasie pobytu w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 2. W czasie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego pacjent jest zobowiązany podać pełne oraz prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia, wcześniejszych chorobach, przebytych operacjach i zażywanych lekach.
 3. Podczas pobytu w szpitalu pacjent nie może zażywać innych leków jak tylko te zaordynowane przez lekarzy prowadzących leczenie. Jeśli pacjent przed pobytem w szpitalu stale zażywał jakieś leki, to dalsze ich zażywanie w szpitalu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.

§2

 1. Pacjent ma obowiązek zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i współżycia społecznego, szanować prawo innych pacjentów do spokojnego i niezakłóconego realizowania procesu leczenia.
 2. Bez zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego i bez wiedzy pielęgniarki dyżurnej pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala
 3. Pacjent ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 06.00. W tym czasie korzystanie z telefonów komórkowych jest niedozwolone.

§3

 1. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w szpitalu oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§4

 1. Całość urządzeń i wyposażenia szpitala służy dobru pacjenta. Poszanowanie tej własności winno być podstawowym obowiązkiem pacjenta.
 2. Pacjentowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek ingerencji w sprzęt medyczny szpitala, a korzystanie ze sprzętu medycznego i urządzeń medycznych może odbywać się tylko za zgodą personelu.

§5

 1. Pacjent zobowiązany jest dbać o higienę osobistą w zakresie na jaki pozwala mu stan zdrowia oraz utrzymywać porządek w miejscu pobytu.

§6

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków oraz zakaz palenia tytoniu w budynku i na terenie szpitala, a przebywanie na terenie szpitala w stanie nietrzeźwym może spowodować dyscyplinarne wypisanie pacjenta w trybie natychmiastowym.

§7

 1. Odwiedzanie chorych przez osoby bliskie zalecane jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00, a w dni wolne od pracy i święta od 15.00 do 19.00.
 2. W danej chwili, jeżeli na sali leży więcej niż jeden pacjent, może przebywać tylko jeden odwiedzający.
 3. Odwiedziny w innym niż w/w czasie mogą się odbywać w uzasadnionych przypadkach za zgodą lekarza dyżurnego.

§8

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

 • respektowania zaleceń zespołu leczącego,
 • zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami kultury i współżycia społecznego,
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w budynku i na terenie szpitala,
 • zakazu wnoszenia alkoholu na teren szpitala, jego spożywania i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • poszanowania mienia Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach,
 • przestrzegania przepisów ppoż i bhp.

§9

 1. W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem dla osób z objawami infekcji albo chorych zakaźnie.
 2. W uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzone ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów.
Popup Plugin